หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร Social Media Programming
รายละเอียดหลักสูตร
 • Module 1 Introduction
  • Social Plug-in
  • Dialog
  • Platform Architecture
 • Module 2 Graph API
  • Authentication
  • Graph API
  • Open Graph Object ID
  • Facebook Query Language (FQL)
 • Module 3 Building Canvas
  • FBML and IFrame
  • FBML Canvas Page
  • IFrame Canvas Page
 • Module 4 Mobile Web Integration
  • HTML5
  • Responsive Web
  • Media Queries
 • Module 5 Open graph Protocol
  • Benefit of Open graph Protocol
  • Facebook URL Linter
  • Publish
 • Module 6 Understanding REST Protocol and Facebook API
  • REST Protocol
  • Facebook API
 • Module 7 Twitter API
  • Twitter Streaming API
  • REST AP
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 77_Social_Media_Programming.pdf