หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร การพัฒนา Web service ด้วย REST
รายละเอียดหลักสูตร

Module 1 Using RESTful Web Services

 • What is REST?
 • Associating REST actions with HTTP request methods
 • Sending RESTful requests
 • Exploring REST response formats
 • Creating a read-only web service in PHP

 

 

Module 2 Elements of RESTful Architecture

 • Components and Connectors
 • Resources
 • Resource Identifiers
 • Resource Metadata
 • Representations
 • Control Data
 • Hypermedia
 • Types of Hypermedia

Module 3 Start playing at first clip Designing RESTful Services

 • A New Metaphor
 • Real-World REST: Bug Tracking
 • Designing the Bug Tracking Service
 • Bug Resources
 • Bug Representation
 • API
 • Dynamically Modifying the Workflow

Module 4 Designing RESTful Clients

 • RESTful Clients Can Be Harder
 • Client Design Process
 • Bug Client Code
 • Remember the Contract
 • Clients and Resources
 • Clients and Representations
 • Clients and Self-Describing Messages
 • Clients and Hypermedia

Module 5 Using OData (Open Data Protocol)

 • What is OData?
 • Creating OData request URIs
 • Choosing a response format

Module 6. Securing Web Services

 • Encrypting web service messages
 • Securing web services with HTTP Basic security
 • Working with API keys
 • Using other web security standards
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 78_Web service-REST.pdf