หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ทบทวนพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word
 • หน้าจอ ส่วนประกอบต่างๆ
 • คำสั่งที่สำคัญ
 • การใช้แป้นพิมพ์
 • การทำงานกับตัวอักษร ย่อหน้า ลำดับเลข และการตกแต่ง
 • การทำงานกับสัญลักษณ์พิเศษ
 • การทำงานกับตาราง
 • การทำงานกับรูปภาพ ไดอะแกรม
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับหน้ากระดาษใน Word อย่างถูกต้อง
 1. Workshop : Style & Template
 • การใช้ Style และ Template การสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่และแก้ไขสไตล์ในแบบที่ต้องการ
 • การจัดรูปแบบเอกสารขนาดยาวให้มีรูปแบบที่เหมือนกันอย่างรวดเร็วโดยการสร้าง Style ให้กับเอกสาร เช่น หากเอกสารมี 20 หัวข้อ รูปแบบของหัวข้อควรที่จะต้องมี Format ที่เหมือนกัน
 • การแก้ปัญหาของการใช้งาน Word ที่เมื่อเปิดไฟล์ใหม่แล้ว Font ไทยกับอังกฤษ มักจะเป็นคนละ Font กัน หรือพิมพ์ตัวเลขตัวเลขจะใหญ่กว่าปกติ 
 • การสร้างเอกสารในลักษณะของแบบฟอร์มที่ใช้ประจำให้เป็นรูปแบบ Template เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ฯลฯ
 • การสร้าง Corporate Template เช่น แบบฟอร์มมาตรฐานของบริษัท เช่น ใบเบิกต่างๆ ใบลา โดยเก็บไว้ในระบบLan และทุกคนสามารถเรียกใช้งานได้จากที่เดียวกัน เป็นการป้องกันการเก็บเอกสารซ้ำซ้อน
 • การจัดเอกสารให้มีหลายรูปแบบ Layout ในไฟล์เดียวกัน เช่น ให้เอกสารหน้าแรกถูกแสดงเป็นขนาดของซองจดหมาย DL Size และหน้าสองถูกแสดงเป็น Letter Size โดยไม่ต้อง Save แยกเป็นคนละไฟล์
 • การกำหนดให้เอกสารในไฟล์เดียวกัน มีข้อความของ Header หรือ Footer ไม่เหมือนกันในแต่ละหน้า
 1. Workshop : จดหมายเวียน
 • การสร้างจดหมายผนวกโดยใช้ Mail Merge เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งจดหมายไปผู้รับที่ไม่ซ้ำกัน โดยใช้ฐานข้อมูลที่พิมพ์ไว้แล้วใน Excel เข้ามาลิงก์ในเอกสารใน Word เพื่อให้การพิมพ์หน้าซองจดหมายถูกส่งไปย้งผู้รับแต่ละรายใน Excel แบบอัตโนมัติ
 • การทำ Mail Merge ในลักษณะต่างๆ เช่น การทำ Label การพิมพ์หน้าซองจดหมาย หรือการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับแต่ละคนแบบอัตโนมัติ
 1. Workshop : Book & Brochure & Leaflet
 • เทคนิคการสร้างปกรายงานอย่างรวดเร็ว (Cover Page)
 • การสร้างกระดาษเขียนจดหมาย
 • แนะนำสิ่งจำเป็นในการจัดทำหนังสือ การแบ่งเอกสารเป็นหลายคอลัมน์, เรื่องราวของ Page break
 • การวางเค้าโครงเอกสาร วิธีกำหนดหัวข้อใหญ่หรือหัวบท
 • การสร้างเอกสารในลักษณะแบบ Newsletter เช่น การแบ่งเอกสารเป็นคอลัมน์เหมือนกับหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เพื่อให้ดูสวยงามน่าอ่าน
 • การสร้างเอกสารคู่มือให้เป็นรูปเล่มหนังสือ ประกอบด้วย ปก, คำนำ, สารบัญ, เนื้อหา
 • การสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์กร ให้ข้อมูลหน่วยงาน หรือนิทรรศการตามช่วงเวลานั้นๆ
 1. Workshop : Table & Picture & Diagram
 • การสร้างกราฟและไดอะแกรมประกอบลงในเอกสารเพื่อเพิ่มความสวยงาม และน่าสนใจ
 • เทคนิคการจัดวางรูปภาพและไดอะแกรมร่วมกับข้อความ
 • เทคนิคการนำตาราง กราฟ จากโปรแกรมอื่นในชุด Office มาวางใน Word โดยไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งความสวยงามอีก
 1. Workshop : E-Form
 • การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในหน่วยงาน เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดอบรม, แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการฝึกอบรม เป็นต้น
 1. แนะนำสุดยอด Keyboard Shortcut อีกมากมาย ที่จะช่วยให้การใช้งาน Word รวดเร็วแบบสุดๆ และการสร้าง Shortcut Keyboard ขึ้นเอง เพื่อลดขั้นตอนของคำสั่งต่างๆ ให้เหลือเพียงกดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้น
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 83_เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word.pdf