หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เทคนิคการทำงานกับฐานข้อมูล
 • เทคนิคการเลือกพื้นที่ฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการแสดงรายการข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันจากฐานข้อมูลปริมาณมากๆ ซึ่งซ้ำซ้อนกัน
 • เทคนิคการป้องกันการคีย์ค่าซ้ำ
 • เทคนิคการสร้างลิสต์ตัวเลือกโดยผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์เองในฐานข้อมูล
 • เทคนิคการสร้างลิสต์ตัวเลือกที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น เมื่อคลิกเลือกชื่อจังหวัดแล้วในคอลัมน์ต่อไปก็จะแสดงตัวเลือกรายชื่อเขตที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ
 • เทคนิคการรวมและแยกเซลล์อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการเชื่อมข้อความแล้วให้ขึ้นบรรทัดใหม่
 • เทคนิคการเลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆในฐานข้อมูลของ Worksheet นั้นๆ อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการเติมข้อมูลลงในเซลล์ด้วยข้อมูลจากเซลล์ก่อนหน้า
 1. เทคนิคการทำงานกับตัวเลข
 • เทคนิคการซ่อนค่า 0 ไม่ให้แสดงในเซลล์
 • เทคนิคการแปลงค่าตัวเลขที่จัดเก็บเป็น Text ให้เป็น Number
 • เทคนิคการรวมยอดที่มีค่าผิดพลาด
 • เทคนิคการหาผลรวมโดยให้สูตรขยายเองอัตโนมัติ
 • เทคนิคการแปลงตัวเลขจำนวนเต็มให้แสดงเป็นจำนวนตามตัวอักษร เช่น 1,200 แสดงเป็นหนึ่งพันสองร้อยหุ้น เป็นต้น
 • เทคนิคการทำไฟเขียวไฟแดงเพื่อการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข
 1. เทคนิคการทำงานกับข้อความ
 • การแก้ไขตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก หรือให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรก
 • การประกอบข้อมูลจาก Cell ที่เก็บข้อมูลแยกกัน เช่น ต้องการใส่ชื่อและนามสกุลรวมกัน จาก Cell ที่เก็บข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล ต่างคอลัมน์กัน
 1. เทคนิคการใช้สูตรทำงานกับวันที่และเวลา
 • สูตรการหาอายุของพนักงาน หรืออายุงาน
 • การดึงข้อมูลบางส่วนจากข้อมูลที่เป็น วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที มาคำนวณต่อหรือแสดงผลในลักษณะของ Text เช่น 30/01/2012 ให้แสดงผลเป็น Monday, 30 January 2012 เป็นต้น
 • การนำข้อมูลตัวเลขมาประกอบให้เป็นวัน เดือน และปี ที่สามารถนำไปคำนวณผลต่อได้
 • การกำหนดให้ข้อความที่อ้างอิงจากวัน เดือน ปี เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการแก้ไขวัน เดือน ปี ใน Cell ที่กำหนด เช่น เมื่อเปลี่ยนวันที่จาก 31/03/2554 เป็น 30/04/2554 แล้วหัวตารางเปลี่ยนแปลงจาก “ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554” เป็น “ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554” เป็นต้น
 1. เทคนิคการใช้สูตรแยกคำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุล ออกจากกัน (กรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ+คำนำหน้านามมีความหลากหลาย)
 • การสร้างตารางคำนำหน้านาม
 • การสร้างสูตรแสดงเฉพาะนามสกุล
 • การสร้างสูตรแสดงเฉพาะชื่อ
 • การสร้างสูตรแสดงเฉพาะคำนำหน้านาม
 1. เทคนิคการใช้งานสูตรและฟังก์ชั่น
 • เทคนิคการใส่สูตรคำนวณข้ามชีตให้ง่ายดายและรวดเร็วไม่ต้องคลิกไปคลิกมา
 • เทคนิคในการใช้คีย์บอร์ดในการทำงานเพื่อให้เขียนสูตร Function ได้อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการใส่เลขลำดับแบบอัตโนมัติเมื่อมีรายการข้อมูล
 • เทคนิคการคำนวณจำนวนเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
 • เทคนิคการคำนวณจำนวนเจ้าหน้าที่(คน)ในช่วงเงินเดือนต่างๆ
 • เทคนิคคำนวณการขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่
 • เทคนิคการแบ่งประเภทและนับจำนวนใบตอบรับ(แบบสอบถาม)ของเจ้าหน้าที่
 1. เทคนิคการใช้สูตรดึงข้อมูล LOOKUP & MULTIPLE MATCH LOOKUP
 • เทคนิคการการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากตารางข้อมูลทั้งหมดด้วย VLOOKUP และ HLOOKUP พร้อมอธิบายความแตกต่างระหว่างการใส่ค่า True (1) และ False (0) ในสูตร
 • เทคนิคการดึงข้อมูลด้วยเงื่อนไข 1 เงื่อนไข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 1 รายการจากฐานข้อมูล
 • เทคนิคการดึงข้อมูลด้วยเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้นไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 1 รายการจากฐานข้อมูล
 • เทคนิคการดึงข้อมูลด้วยเงื่อนไข 1 เงื่อนไข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หลายรายการจากฐานข้อมูล เพื่อแสดงผลในตาราง Report
 1. เทคนิคการทำฐานข้อมูลที่มีรูปภาพประกอบด้วย Excel
 • การจัดทำตารางฐานข้อมูล
 • การจัดทำตารางภาพ
 • การสร้างแบบฟอร์มแสดงข้อมูลและรูปภาพจากฐานข้อมูล
 • การสร้างสูตรดึงข้อมูล
 • การสร้างสูตรดึงรูปภาพ
 1. เทคนิคการสร้างกราฟแบบไดนามิคตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานคลิกเลือก
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 86_เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel.pdf