หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe Captivate
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  1. ทำความรู้จักกับ Adobe Captivate

-                   รู้จักกับ Adobe Captivate

-                   จุดเด่นของ Adobe Captivate

-                   ความต้องการของระบบ

-                   การใช้งานโปรแกรม

-                   ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม

  1. การใช้งาน Adobe Captivate

-                   ส่วนประกอบหรืออินเทอร์เฟซของ Adobe Captivate

-                   มุมมองใน Adobe Captivate

-                   วิธีสร้างและแก้ไข Movie ใหม่โดยการบันทึก

-                   ออบเจ็กต์ (Object) ของ Adobe Captivate

  1. การสร้าง Movie ประกอบเสียงบรรยาย

-                   การสร้างภาพเคลื่อนไหว

-                   การแก้ไขสไลด์

-                   การสร้างงานด้วย Blank Project

-                   บันทึกภาพหน้าจอแบบต่างๆ แบบอัตโนมัติ (Screen capture movie) พร้อมเสียงบรรยาย

-                   การสร้างคำบรรยาย(AutoText Captions) และหัวเรื่อง

-                   การสร้าง Text Animation หลายรูปแบบ

-                   การสร้าง Caption หรือสร้างหนังสือทั่วไป

-                   การสร้าง Rollover Caption

-                   การสร้างปุ่มควบคุม

-                   การแทรก Rollover Slide

-                   การแทรก Zoom Area

-                   การแทรก Text Entry

-                   การใช้งาน Timeline

-                   การแทรกรูปภาพ และการแทรกรูปภาพในลักษณะ Rollover image

-                   การเปลี่ยนลำดับการแสดงของออบเจ็กต์ (Object)

-                   การกำหนดค่าอ้างอิงการทำงานสำหรับ Movie

-                   การบันทึก และส่งออกไฟล์งาน

  1. การจัดการระบบเสียงบรรยาย หรือเสียงประกอบสื่อการสอน

-                   การแทรกเสียง

-                   การบันทึกเสียง

-                   การตัดต่อไฟล์เสียง

  1. การทำแบบฝึกหัด (Quiz) และการวัดผลการเรียนในสื่อการสอน

-                   การแทรกแบบทดสอบ

-                   การสร้างคลังข้อสอบ

-                   การสร้างแบบทดสอบแบบสุ่ม

  1. การเผยแพร่และนำออกโปรเจ็กต์

-                   การ Publishing โปรเจ็กต์

-                   การ Publishing Movie ให้เป็นไฟล์ Flash

การ Publishing Movie ไปเป็น Vedio และ Handouts

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 88_Adobe Captivate.pdf