หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร Microsoft Access 2007 เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล

 • ฐานข้อมูลคืออะไร
 • ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล

๒. เริ่มต้นกับ MS Access

 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Ms Access

๓. การสร้างและการใช้งานตาราง

 • การสร้างตารางจากมุมมอง Datasheet
 • การสร้างตารางจากมุมมอง Design
 • การแก้ไขการออกแบบ
 • การป้อนข้อมูลลงในตาราง
 • การตกแต่งข้อมูลในตาราง
 • การจัดเรียง ค้นหา แทนที่
 • การกรองโดยใช้ Filter by Selection, Excluding Selection, Filter by Form
 • การคัดลอกตารางข้อมูล
 • การเปลี่ยนชื่อตารางข้อมูล, การซ่อนและการแสดงตาราง, การลบตาราง

๔. การปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆให้กับฟีลด์ของตาราง

 • การกำหนด Data Type, Primary Key, Field Size
 • การกำหนด Format, Input Marks, Default Values
 • การกำหนด Validation Rule, Validation Text
 • การกำหนด Required Fields, Index

๕. การรับข้อมูลจากภายนอกและการส่งออกข้อมูล

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Ms Excel
 • การส่งออกข้อมูลเป็น Ms Excel
 • การนำเข้าข้อมูลจาก Text File
 • การส่งออกข้อมูลเป็น Text File
 • การนำเข้าข้อมูลจาก Ms Access

๖. ความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง

 • ความเข้าใจเบื่องต้นกับความสัมพันธ์ชนิดต่างๆ
 • การสร้างความสัมพันธ์
 • การใช้ Referential Integrity
 • การใช้ Cascade Update, Cascade Delete
 • การกำหนด Join Type
 • การแก้ไขและการลบความสัมพันธ์

๗. การสร้างและการใช้งาน Query

 • การสร้าง Query จาก Wizard, Design View
 • การดู Query จากมุมมองแบบต่างๆ
 • การสร้างฟีลด์สูตรเพื่อใช้คำนวณใน Query
 • Function สำหรับการคำนวณต่างๆ
 • การสร้าง Query แบบมีเงื่อนไข, เพื่อสรุปข้อมูลเป็นกลุ่ม, Parameter
 • การสร้าง Make table Query, Update Query, Append Query, Delete Query,  Crosstab Query

๘. การสร้างและการใช้งานฟอร์ม

 • รู้จักบางส่วนประกอบต่างๆ ในฟอร์ม
 • การสร้างฟอร์มด้วย Wizard
 • การสร้างฟอร์มด้วยคำสั่ง Auto Form , Design View
 • การใช้งานฟอร์มที่มุมมองแบบต่างๆ
 • การออกแบบและตกแต่งฟอร์มให้สวยงาม
 • การกำหนดคุณสมบัติให้ส่วนต่างๆ ในฟอร์ม
 • การใช้ Tab Order
 • การสร้าง Text Box สำหรับคำนวณบนฟอร์ม
 • Function สำหรับการคำนวณต่างๆทีน่าสนใจ
 • การใช้งาน Tool box
 • การใช้งาน Control Wizards
 • การสร้างและใช้งาน Combo Box
 • การเปลี่ยน Text Box ให้เป็น Combo Box
 • การสร้าง Combo Box เพื่อสืบค้นข้อมูล
 • การใช้งาน Form Header / Footer
 • การสร้างป่มุ คำสั่งต่างๆบนฟอร์มด้วย Wizard
 • การสร้างและใช้งานฟอร์มแบบ Main /Sub Form
 • การคำนวณที่ Sub Form
 • การสร้างและการใช้งาน Report

๙. การสร้างและการใช้งาน Report

 • รู้จักกบั ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน Report
 • การสร้าง Report ด้วย Wizard, Auto Report, Design View
 • การออกแบบและตกแต่ง Report ให้สวยงาม
 • การกำหนดคุณสมบัติ ให้ส่วนต่างๆ ใน Report
 • การใช้งาน Header / Footer
 • การใส่เลขหน้า และวัน / ที่
 • การคำนวณต่างๆใน Report
 • การเรียงลำดับข้อมลู ใน Report
 • การสร้าง Report แบบสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ

๑๐. การปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูล

 • การบีบอัดและซ่อมแซมฐานข้อมูล
 • การแปลงเวอร์ชั่นฐานข้อมูล
 • การสร้างระบบไฟล์เพื่อ ใช้งานในเครือข่าย
 • การใช้งาน Link Manager
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 89_Microsoft Access.pdf