หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • เทคนิคการใช้คีย์ลัดต่างๆและเมาส์ในการจัดการข้อมูล เช่น

-                   การกรอกขอมูลที่ซ้ำๆกันจำนวนมาก

-                   เทคนิคการปอนวันที่ให้ถูกต้อง และรวดเร็ว

-                   การเลือกขอมูลจํานวนมาก

-                   การค้นหาเซลเฉพาะที่มีสูตรอยู

-                   การค้นหาเซลเฉพาะที่เป็นจำนวนตัวเลข ฯลฯ

 • เทคนิคการใช้คำสั่ง Conditional Formatting ด้วยการเปลี่ยนสีข้อมูล หรือ Highlight เพื่อสร้างการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น

-                   การแสดงสีเน้นข้อมูลที่ต้องการหา

-                   การแสดงสีเพื่อจัดลำดับข้อมูล

-                   การแสดงสีเพื่อแจ้งเตือนวันนัดล่วงหน้า 3 วัน หรือเมื่อถึงวันนัด

 • การสร้างกฎควบคุมการกรอกข้อมูล (Data Validation) เช่น

-                   ไม่ให้กรอกข้อมูลซ้ำกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่

-                   ให้กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

-                   ให้กรอกได้เฉพาะค่าตัวเลขตามขอบเขตที่กำหนด

-                   ให้กรอกได้เฉพาะวันที่ ซึ่งไม่เกินวันปัจจุบันฯลฯ

-                   การแสดงข้อความเพื่อแจ้งเตือน  เมื่อมีการกรอกข้อมูลผิดเงื่อนไขที่กำหนด

 • เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกันภายในตารางข้อมูล

-                   ด้วยฟังก์ชั่น CountIF

-                   ด้วยฟังก์ชั่น Lookup

-                   การใช้ Filter คัดลอกข้อมูลที่ซ้ำตัดรายการที่ซ้ำออก

-                   การใช้คำสั่ง Remove Duplicate เพื่อตัดข้อมูลซ้ำออก

 • เทคนิคการใช้เครื่องมือกรองข้อมูลแบบแสดงสรุปผลตัวเลขจากการกรอง
 • การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อคำนวณตัวเลขแบบจัดกลุ่ม (SumIFs , CountIFs , AverangeIFs) เช่น

-                   การหาผลรวมตัวเลขเฉพาะสินค้าในแต่ละเดือน

-                   การหาค่าเฉลี่ยยอดขายแต่ละไตรมาส

-                   การนับจำนวนพนักงานแต่ละแผนก

 • การใช้ Pivot Table เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์

-                   การสราง Pivot Table แบบ 1 มิติ และแบบ 2 มิติ

-                   การแก้ไขและปรับแต่ง Pivot Table

-                   การขยายดูรายละเอียด และการพับเก็บรายละเอียดข้อมูล

-                   การเปลี่ยนฟังก์ชั่นที่ใช้คำนวณใน Pivot Table

-                   การสรางผลสรุปหลายๆฟงกชั่นใน Pivot Table

-                   การปรับแต่ง Grand Total ในรายงาน

-                   การสราง Multiple Subtotal ใน Pivot Table

-                   การแสดงผลสรุปในรูปแบบอื่นๆ เชน % of Row , % of Column , % of Total , % Difference ฯลฯ

-                   การ Group ข้อมูลจาก Field เช่น ให้แสดงผลสรุปยอดขายตามไตรมาส ตามเดือน หรือตามปี ฯลฯ

-                   การสร้างฟีลด์คำนวณ (Calculated Field)

-                   การสร้างรายการคำนวณ (Calculated Item)

-                   การสร้าง Pivot Table จากตารางข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มอื่นภายนอก เช่น

 • จากแฟ้ม Excel , Access

-                   เทคนิคการกระจาย PivotTable ออกเปนหลาย Report ตามตองการอยางรวดเร็ว

-                   เทคนิคการแบงขึ้นหนาใหมตาม Group ใดก็ได้ ในรายงานโดยอัตโนมัติ

 • เทคนิคการฟังก์ชั่นในกลุ่ม Lookup&Referance กับเครื่องมือฟอร์ม เพื่อสร้างรายงานข้อมูล

-                   ฟงกชั่น Index, Choose, Match, Offset, Indirect

-                   เทคนิคการสร้างสูตรสำหรับใช้ในการค้นหารูปภาพ

-                   การประยุกตใชงาน Advance Report

 • การประยุกตใชงาน Forms Tool  เชน Combo box  Option  Checkbox ฯลฯ 
  รวมกับฟงกชั่นตางๆ สําหรับสราง Dynamic View Report  และ Dynamic Chart
 • เทคนิคการสร้างสูตรค้นหาข้อมูลแบบ 2 ชั้น เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงกันระหว่าง Row กับ Column
 • การใช้งานมาโคร

-                   เทคนิคการสร้างมาโครเพื่อรวมข้อมูลจากหลายชีทให้อยู่ในชีทเดียวกัน

-                   การสร้างมาโครเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่กรอกจากแบบฟอร์มลงตาราง

-                   การเรียกใช้มาโครจากปุ่มควบคุม

-                   การเรียกใช้มาโครจากปุ่มทางลัด (Short cut)

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 90_Advance Excel (Data Analysis and Management).pdf