หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. พื้นฐานการสร้างสูตรและฟังก์ชั่นบน Excel
 2. การตั้งชื่อให้กับข้อมูลและสูตร (Range Name & Formula Name)
 • Range Name
 • Constant Name
 • Formula Name
 1. รูปแบบการอ้างอิงเซลในสูตร (Relative Reference & Absolute Reference)
 • Relative
 • Absolute
 • Mixed

 

 1. แนะนำและใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้จักและใช้งานให้เป็นในกลุ่มต่างๆ
 • การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ
 • การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลา
 • การฟังก์ชั่นแสดงข้อมูลของเซลในลักษณะต่างๆ
 • การใช้ฟังก์ชั่นดึงข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์
 • การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับตัวเลข
 • การใช้ฟังก์ชั่นจัดการกับตัวอักษร
 1. Workshop การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อหาผลลัพธ์
 • ผลรวม ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเฉลี่ย
 • นับจำนวน Cell ที่มีข้อมูล และการนับจำนวน Cell ที่มีข้อมูลเฉพาะตัวเลข
 • การแปลงตัวเลขจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับงานเอกสารที่ต้องใส่ตัวอักษรจำนวนเงินคู่กับตัวเลข
 • การค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากตารางข้อมูลทั้งหมดด้วย VLOOKUP และ HLOOKUP พร้อมอธิบายความแตกต่างระหว่างการใส่ค่า True (1) และ False (0) ในสูตร 
 • การคำนวณลำดับข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มตัวเลขทั้งหมดโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย
 • การใส่สูตรเพื่อไม่ต้อง Plot ข้อมูลใน Line Chart เมื่อไม่มีข้อมูลในตารางข้อมูล
 • การแสดงวันที่ให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิด File
 • การดึงข้อมูลบางส่วนจากข้อมูลที่เป็น วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที มาคำนวณต่อหรือแสดงผลในลักษณะของ Text
 • การนำข้อมูลตัวเลขมาประกอบให้เป็นวัน เดือน และ ปี ที่สามารถนำไปคำนวณผลต่อได้
 • การคำนวณหาจำนวนวันที่ทำการ
 • การคำนวณหาวันทำงานสุดท้าย หรือจำนวนวันทำการโดยไม่ต้องนับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำสัปดาห์ รวมถึงกรณีที่วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่ใช่วันเสาร์ อาทิตย์
 • การนับจำนวน Character ใน Cell
 • การคำนวณหาผลต่างของจำนวนวัน หรือ เดือน หรือ ปี ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด และสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้
 • การค้นหาค่าที่ต้องการใน Cell รวมถึงกรณีที่เป็น Sensitive Case
 • การดึงข้อมูลใน Cell จากลำดับที่กำหนด เช่น ดึงรหัสสินค้า 2 ตัวกลาง หรือ 3 ตัวท้าย
 • การลบช่องว่างระหว่างตัวหนังสือให้เหลือเพียงเคาะเดียว เพื่อจัดข้อมูลที่ดึงออกจากระบบแล้ว มีช่องว่างที่ไม่จำเป็นแทรกอยู่
 • การลบ Text ที่มองไม่เห็น ซึ่งมักพบกรณีที่ดึงข้อมูลออกจากระบบ
 • การประกอบข้อมูลจาก Cell ที่เก็บข้อมูลแยกกัน เช่น ต้องการใส่ชื่อและนามสกุลรวมกัน จาก Cell ที่เก็บข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล ต่างคอลัมน์กัน
 • การแก้ไขตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก หรือให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรก
 • การปัดเศษทศนิยมและจำนวนเต็ม เช่น การปัดให้แสดงตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม หรือ เป็นหลักพันถ้วน
 • การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสอง Cells ว่าเหมือนกันหรือไม่ (แบบ Case Sensitive) 
 • การแก้ปัญหาข้อมูลตัวเลขที่เมื่อใส่สูตรคำนวณ เช่น SUM แล้วไม่สามารถคำนวณผลได้
 • การใช้ IF แบบพื้นฐาน สำหรับงานที่ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนประมวลผล
 • การประยุกต์ใช้ Function ในการทำงานจริง โดยใช้หลายๆ Function ประกอบกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น

×    การแปลงตัวเลขจำนวนเต็มให้เป็นตัวอักษร

×    การระบุลำดับข้อมูลที่ต้องการดึงข้อมูลใน VLOOKUP ให้ Dynamic เช่น สามารถ Copy สูตร VLOOKUP ได้โดยลำดับคอลัมน์หรือแถวที่ต้องการดึงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นลำดับถัดไปเรื่อยๆ ให้เอง  เหมาะสำหรับกรณีที่ข้อมูลที่ต้องการดึงมีหลายคอลัมน์

×    การแก้ปัญหากรณีต่างๆที่ใช้ VLOOKUP แล้วไม่พบข้อมูลทั้งที่เห็นว่ามีข้อมูลอยู่ใน Master Data

×    เทคนิคการใช้ VLOOKUP เมื่อต้องดึงข้อมูลมากกว่า 1 เงื่อนไข เช่น VLOOKUP ข้อมูลให้ตรงกับแผนกที่ระบุและต้องตรงกับรหัสสินค้าของแผนกดังกล่าวด้วย

 • การเขียนสูตรสร้าง Column Header เพื่อให้ได้วันสิ้นเดือนที่ต้องการ แล้วสามารถ Copy สูตรไปด้านขวาหรือด้านล่างเพื่อได้ผลลัพธ์เป็นวันสิ้นเดือนเดือนถัดไป
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 98_Excel Formulas Functions.pdf