หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร Microsoft Access 2010
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

พื้นฐานความรู้และแนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

 • พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • แนวคิดการสร้างฐานข้อมูลบน Access

การสร้างตาราง (Table) เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Access

 • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อเก็บข้อมูลบน Access
 • ขั้นตอนการสร้างตาราง (Table) บน Access
 • เทคนิคการเลือกชนิดของข้อมูล (Data Type) อย่างเหมาะสม
 • หลักการเก็บรูปภาพบันทึกลงในตาราง
 • พื้นฐานคุณสมบัติต่าง ๆ ของฟิลด์ (Field Properties) ที่ควรทราบ
 • หลักการสร้างและการกำหนดคีย์ (Key) ประเภทต่าง ๆ ให้กับฐานข้อมูล
 • การสร้าง Primary Key และ Foreign Key ให้กับตารางที่ถูกต้อง
 • การสร้าง Multi Primary Key ให้กับตาราง
 • การสร้าง Index Key ให้กับตาราง
 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship)
 • ชนิดของความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship Type)
 • หลักของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) ที่ไม่ข้ดแย้ง
 • กฎในการสร้างความคงสภาพของข้อมูล (Integrity Constraint)
 • การนำข้อมูลจาก Excel มาสร้างเป็นตารางใน Access

การสร้างระบบสืบค้นข้อมูล (Query) เพื่อค้นหาข้อมูลบน Access

 • แนวคิดเบื้องต้นในการสร้าง Query บน Access
 • หลักคิดในการกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ใน Query
 • ขั้นตอนในการสร้าง Query บน Access
 • การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นใน Query
 • การสร้าง Query บน Access ที่ซับซ้อนขึ้น
 • ชนิดของการจับคู่ (Join Type) ของข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของ Query
 • หลักคิดในการกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ที่ซับซ้อนใน Query อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นใน Query ที่ซับซ้อนขึ้น
 • การสร้าง Query ในประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหักับระบบสืบค้นข้อมูล
 • การสร้าง Query ซ้อน Query
 • การสร้าง Parameter Query / Crosstab Query
 • การสร้าง Action Query (Make-Table, Append, Update และ Delete)
 • การสร้าง Union Query

การสร้างแบบฟอร์ม (Form) เพื่อจัดระบบข้อมูลบนหน้าจอ

 • พื้นฐานการสร้าง Form บน Access
 • เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของ Form บน Access
 • ขั้นตอนการสร้าง Form บน Access
 • การกำหนดคุณสมบัติ (Property) ของ Form
 • การสร้าง Form บน Access ที่ซับซ้อนขึ้น
 • ขั้นตอนการสร้าง Form บน Access กับข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้คุณสมบัติ (Property) ของ Form มากยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้เครื่องมือ (Controls) ชนิดต่าง ๆ บน Form อย่างละเอียด
 • การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นบน Form
 • เทคนิคการสร้างฟอร์มหลัก (Main Form) และฟอร์มย่อย (Sub Form)
 • การสร้างกราฟบนฟอร์ม (Chart Form) และตารางสรุป (PivotTable)
 • การสร้างปุ่มเมนูเพื่อเปิด-ปิดฟอร์มแบบอัตโนมัติ

การสร้างรายงาน (Report) เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

 • พื้นฐานการสร้าง Report บน Access
 • เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของ Report บน Access
 • ขั้นตอนการสร้าง Report บน Access
 • การสร้าง Report แบบ Mailing Label
 • การกำหนดรูปแบบและการสั่งพิมพ์ข้อมูลใน Report
 • เรียนรู้ส่วนประกอบและพื้นที่การทำงานของ Report มากยิ่งขึ้น
 • ขั้นตอนการสร้าง Report บน Access ที่ซับซ้อนขึ้น
 •  วิธีการจัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูลใน Report
 • การสร้างสูตรคำนวณลงใน Report
 • เทคนิคการควบคุมการขึ้นหน้าถัดไปใน Report
 • เทคนิคการใส่หมายเลขบรรทัดใน Report
 • การสร้างปุ่มเมนูเพื่อเปิด-ปิด Report แบบอัตโนมัติ

เครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไฟล์ฐานข้อมูลของ Access

 • เครื่องมือการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล
 • Performance Analyzer 
 • Table Analyzer 
 • Database Documenter
 • เครื่องมือกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล
 • Compact Database 
 • Repair Database
 • เครื่องมือการสำรอง (Back Up) ไฟล์ฐานข้อมูล
 • เครื่องมือการแยก (Split) ไฟล์ฐานข้อมูล
 • เครื่องมือการสร้างรหัสผ่านให้กับไฟล์ฐานข้อมูล

แนะนำการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย Macro

 • รู้จักกับ Macro บน Access
 • มุมมองต่าง ๆ ของ Macro
 • ส่วนประกอบของ Macro
 • รูปแบบต่าง ๆ ในการเรียกใช้ Macro
 • การแก้ไข Macro
 • การลบ Macro
 • การเชื่อมโยง Macro เข้ากับ Form และ Report เพื่อสร้างเป็นระบบ User-Interface
  บน Microsoft Access แบบอัตโนมัติ
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 99_Microsoft Access 2010.pdf